Na wniosek przedsiębiorcy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wstąpił do postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy zakończonej decyzją odmawiającą prawa do zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od marca do maja 2020 roku.

W świetle stanowiska ZUS, we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek przedsiębiorca zaznaczył, iż na dzień 31 grudnia 2019 roku wysokość niepokrytych strat spółki przewyższała pięćdziesiąt proc. wysokości kapitału zarejestrowanego to nie przysługuje zainteresowanemu prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek.

W piśmie interwencyjnym skierowanym do ZUS, Rzecznik MŚP wyraził pogląd, iż na podstawie samej tylko treści wniosku organ bezpodstawnie przyjął, że spółka znajdowała się w trudnej sytuacji. Zdaniem rzecznika organ powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe w celu ustalenia rzeczywistej sytuacji finansowej spółki na dzień udzielenia pomocy.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przedsiębiorca został zwolniony z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja 2020 roku.

Korespondencja, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, fot. Waldemar Roszczuk