W związku z doniesieniami medialnymi oraz służb epidemiologicznych o dynamicznie rozwijającej się w Europie sytuacji w zakresie zakażenia koronawirusem, zarząd województwa przyjął informację na temat działań podjętych w podległych podmiotach leczniczych oraz o aktualnym stanie przygotowania podmiotów w postępowaniu z pacjentem podejrzanym o zarażenie koronawirusem. Ponadto zarząd przyjął zalecenia w tej sprawie. Przyznał także 350 tys. zł szpitalowi w Zielonej Górze na walkę z wirusem.

Zarządzający podległymi podmiotami leczniczymi poinformowali, że personel został przeszkolony i zapoznany z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia. Na bieżąco są śledzone informacje podawana przez służby sanitarne i Ministerstwo. W jednostkach obowiązują (lub są na ukończeniu opracowania - Międzyrzecz) procedury dotyczące postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wystąpienia koronawirusa oraz w zakresie zapobiegania zakażeniem.

Jednostki wyposażone są (lub dokonały już zamówienia - np. Nowy Dworek) w środki ochrony indywidualnej, m.in. rękawiczki, maseczki, okulary gogle. Dostępne są także środki do dezynfekcji i higieny rąk. W miejscach ogólnodostępnych umieszczono informacje dla pacjentów na temat koronawirusa oraz zasad profilaktyki zakażeń. Szpitale posiadają sale do izolacji pacjentów. W niektórych placówkach (np. Torzym, Zabór) ograniczono dostęp odwiedzionych chorych na oddziałach.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. poinformowały, iż posiadają transporter próżniowy (komorę izolacyjną) do przewozu chorych - osób zakażonych wirusem.

Szpital Uniwersytecki Sp. z o.o. w Zielonej Górze, który jako jedyny w naszym regionie posiada oddział zakaźny, poinformował o działaniach podjętych w przedmiotowym zakresie.

W województwie wdrożono procedurę postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem 2019-nCov zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Przeprowadzono szkolenie instruktażowe pielęgniarek epidemiologicznych dla pielęgniarek oddziałowych klinicznych oddziałów: chorób płuc, chorób zakaźnych, pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – pracownia mikrobiologii, podczas którego omówiono możliwość hospitalizacji pacjentów i zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej.

Zarząd województwa podjął także decyzję o przekazaniu dotacji celowej dla Szpitala Uniwersyteckiego w wysokości 350 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu ECMO, który służy do pozaustrojowego utlenowania krwi, zastępowania funkcji oddechowej płuc w przypadkach grypy pandemicznej z zapaleniem płuc o etiologii wirusowej i bakteryjnej oraz po urazach.

Zarząd Województwa zwrócił jednocześnie uwagę, że na stronach internetowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. brak jest jasnych komunikatów, dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie, informacji dla mieszkańców dotyczących możliwych źródeł uzyskania wyjaśnień oraz precyzyjnych zasad i sposobu postępowania osób powracających z terenów (w tym głównie z Włoch), na których występuje wirus 2019-nCoV.

Mając na uwadze medialne doniesienia i dane Światowej Organizacji Zdrowia o dynamicznie rozwijającej się w Europie sytuacji w zakresie zakażenia koronawirusem, zarząd zwrócił się do wojewody lubskiego z prośbą o przekazanie informacji, m. in. dokąd należy kierować osoby, u których istnieje podejrzenia zarażeniem wirusem 2019-nCoV, gdzie Lubuszanie (np. powracający z ww. obszarów) mogą zgłosić się na badania, celem wykluczenia zarażenia wirusem 2019-nCoV, kto finansuje realizację powyższych badań oraz, czy wskazane jest, aby wobec osób powracających np. z Włoch, stosować profilaktyczną kwarantannę?

Zarząd poprosił także o informację, czy funkcjonuje ogólnodostępna infolinia, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać niezbędne, merytoryczne informacje o aktualnej sytuacji oraz procedurach postępowania.