Paradyskie seminarium duchowne będzie miejscem inauguracyjnego spotkania diecezjalnej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Powołani przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego członkowie tego nowego gremium doradczego otrzymają dekrety nominacyjne i dokonają wyboru zespołu programowego. Spotkanie - zaplanowane na środę 19 lutego rozpocznie się o godz. 11.00.

Po wspólnej modlitwie w kościele seminaryjnym uczestnicy wysłuchają wykładu inauguracyjnego dr Agnieszki Jałowskiej z Wrocławia poświęconego zagadnieniu opieki duchowej nad chorymi i pensjonariuszami zakładów opiekuńczo-leczniczych. Następnie bp Tadeusz Lityński wręczy członkom Rady dekrety nominacyjne. Zgodnie z postanowieniami swego statutu Rada dokona również wyboru członków zespołu programowego.

Diecezjalna Rada ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia została powołana przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego na wniosek diecezjalnego duszpasterza chorych i służby zdrowia, ks. Tomasza Duszczaka. Jest ona organem doradczym biskupa w sprawach odnoszących się do wszelkich działań duszpasterskich podejmowanych wobec osób chorych i pracowników służby zdrowia. Zgodnie ze statutem Rady, jej głównym celem jest "troska o zapewnienie wysokiej jakości opieki duszpasterskiej świadczonej na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formacji duchowej pracowników służby zdrowia". Cel ten Rada ma realizować poprzez poszukiwanie nowych form duszpasterstwa chorych i służby zdrowia, współpracę z krajowym duszpasterstwem służby zdrowia; wspieranie działalności informacyjnej związanej z działalnością duszpasterstwa chorych i służby zdrowia; inicjowanie apostolatu modlitwy w intencji chorych, ich rodzin oraz personelu medycznego; a także wspieranie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw duszpasterskich na rzecz chorych, niepełnosprawnych oraz pracowników służby zdrowia.

Radę tworzą przedstawiciele środowiska medycznego, pracownicy placówek medycznych, instytucji, stowarzyszeń i urzędów realizujących zadania wobec służby zdrowia, a także duszpasterz diecezjalny oraz duszpasterze rejonowi chorych i służby zdrowia. W pierwszej kadencji radę tworzy 31 osób, w tym ponad dwie trzecie stanowią osoby świeckie, a ponad połowę - kobiety. Biskupa zielonogórsko-gorzowskiego reprezentuje w Radzie jego delegat, którym jest dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze. Delegat ten pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady.

W ramach Rady działa zespół programowy, którego pracom przewodniczy diecezjalny duszpasterz chorych i służby zdrowia. Zadaniem zespołu programowego jest przygotowywanie programu i materiałów na posiedzenia rady, opracowywanie i przedkładanie biskupowi diecezjalnemu postulatów i wniosków Rady oraz przygotowywanie wskazanych przez biskupa diecezjalnego materiałów do publikacji.

Sesje Rady powinny być zwoływane przynajmniej raz w roku, a kadencja tego gremium doradczego trwa trzy lata.

Opr. ks. Andrzej Sapieha, fot. Waldemar Roszczuk