Obostrzenia dotyczące swobodnego przemieszczania się w związku z ogłoszonym stanem epidemii

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, polski rząd zdecydował o zaostrzeniu środków bezpieczeństwa ograniczając możliwość swobodnego przemieszczania się.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, od dnia 25 marca 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się swobodnego przemieszczania się osób przebywających na terenie kraju.

Wyjątkiem jest:

- wykonywanie czynności zawodowych, zadań służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej tej osoby, osoby jej najbliższej;
- wykonywanie ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
- sprawowanie lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku, gdy przemieszczanie się następuje pieszo - jednocześnie mogą poruszać się dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie. Przemieszczając się środkami publicznymi transportu zbiorowego, w tym samym czasie można przewozić nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W trakcie sprawowania kultu religijnego, na danym terenie lub w danym obiekcie może przebywać łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

- 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu - w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania;
- 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu - w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”;

Jednocześnie zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach oraz innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.