Nieporozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Świebodzińskiego, a burmistrzem Świebodzina. W tle, współfinansowanie inwestycji powiatowych

Na łamach serwisu społecznościowego, Zarząd Powiatu Świebodzińskiego wezwał burmistrza Świebodzina do przekazania środków finansowych na rzecz inwestycji powiatowych, współfinansowanych przez Gminę Świebodzin. Zarząd zaznaczył, że inwestycje zostały ukończone, jednak firmy realizujące zadania nie otrzymały wynagrodzenia, które miała pokryć Gmina. Do sprawy odniósł się burmistrz Świebodzina, wyrażając jednocześnie zaniepokojenie czynnościami podejmowanymi przez Zarząd Powiatu.

Sprawa dotyczy inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Grodziszcze” i „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie”.

Poniżej wpis, który ukazał się na profilu "Powiatu Świebodzińskiego w serwisie społecznościowym.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego wzywa Burmistrza Świebodzina do realizacji zobowiązania w wysokości 891.892 zł wynikającego z ubiegłorocznych uchwał Rady Miejskiej, dotyczących współfinansowania inwestycji: „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Grodziszcze” oraz „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – III etap”. Zadania zostały zakończone i rozliczone w 2020 r. Firmy nie otrzymały dotychczas zapłaty z niezrealizowanego zobowiązania Gminy Świebodzin, termin płatności upływa 29.01.2021.

Decyzja burmistrza Świebodzina to bezprecedensowe podeptanie oczekiwanej społecznie współpracy między samorządami, gdzie podstawową zasadą jest dochowywanie zobowiązań. Wspólne inwestycje komunalne to nie „deal”, ale ustawowy obowiązek władz publicznych. Odmowa zapłaty zobowiązań finansowych Gminy uzasadniana jest przekroczeniem terminu wykorzystania dotacji gminnej przez powiat, ustalonego na połowę grudnia. Tymczasem termin 15.12 był jedynie elementem porozumienia obowiązującego do dziś, w każdej chwili mógł zostać aneksowany, mogło być podpisane nowe porozumienie itd. Odmowa tych czynności nasuwa przypuszczenia, iż termin grudniowy wykorzystany został jako pretekst do uniknięcia zapłaty zobowiązań.

Inwestycje były realizowane w roku pandemii, gdzie przez długi czas trudno było zebrać załogi do realizacji budów. Dotyczyło to również działań spółki miejskiej, Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych, na wniosek której zarówno wykonawca jak i inwestor wyrazili zgodę na roboty dodatkowe, wydłużające o kilka tygodni zakończenie przebudowy ul. Kolejowej. Mimo tych trudności inwestycje zostały wykonane i odebrane 29 grudnia, co widzi i doświadcza każdy mieszkaniec Świebodzina. W pierwszej połowie stycznia poprawiono nieistotne dla całości wady, co jest procesem normalnym przy takich modernizacjach. Jednocześnie łączenie rozliczenia zobowiązania za ścieżkę rowerową do Grodziszcza i ul. Kolejową z kontrolą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Miejskim jest nie do zaakceptowania.

Reasumując, te pochopne decyzje wywołają negatywne skutki w dłuższej perspektywie. Spowodowany nimi deficyt zmusi nas do ograniczenia działań na terenie Gminy Świebodzin w bieżącym roku. Musimy zrezygnować z akceptacji rozstrzygnięcia przetargowego na modernizację drogi w Glińsku. Pod znakiem zapytania znajdzie się realizacja przebudowy drogi Wilkowo - Borów - Ołobok w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Trudno porywać się na przedsięwzięcia za ponad 15 mln zł z partnerem, który wycofuje się z zobowiązań kilka dni przed zamknięciem inwestycji. Dlatego apelujemy o odpowiedzialność, rozsądek i weryfikację swojego postępowania w powyższej sprawie.

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego

Do sprawy odniósł się Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.

W odpowiedzi na post, który ukazał się na profilu FB „Powiat Świebodziński” dotyczący przekazania środków finansowych przez Gminę Świebodzin na poczet inwestycji realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - remontu ul. Kolejowej, a także budowy części ścieżki rowerowej do Grodziszcza na drodze powiatowej pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie czynnościami podejmowanymi przez Zarząd Powiatu.

Po pierwsze przedstawić należy stan faktyczny. Prawdą jest, iż w wyniku uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 23 stycznia 2020 r. zawarte zostały porozumienia z dnia 10 lutego 2020 r. i 12 maja 2020 r. Stronami porozumienia był Zarząd Powiatu oraz Burmistrz Świebodzina, przy kontrasygnacie Skarbniczek obu jednostek. Zgodnie z zapisami porozumień Powiat Świebodziński był zobowiązany do zakończenia i rozliczenia przedmiotowych inwestycji do 15 grudnia 2020 r. Informuję, że projekt porozumienia został podpisany w formule zaproponowanej przez Powiat, również w zakresie terminu końcowego.

W okresie przed świętami Bożego Narodzenia (23 grudnia) pracownicy merytoryczni Starostwa Powiatowego zwrócili się pisemnie o częściowe rozliczenie robót przy ul. Kolejowej. Po weryfikacji dokumentacji okazało się, iż porozumienie wygasło 15 grudnia 2020 r. Jednocześnie wskazano, iż w dalszym ciągu nie dokonano odbioru inwestycji, a zawarte porozumienie zakładało wypłatę dotacji po odbiorze ostatecznym, a nie częściowym. Odpowiedź UM w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2020 r. wskazywała na uchybienia w tym zakresie.

Dnia 28 grudnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie wpłynął aneks do porozumienia głównego podpisany przez Starostę Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego, Wicestarostę Andrzeja Chromińskiego, a także Skarbniczkę Powiatu Dorotę Karbowiak. Aneks zakładał przedłużenie porozumienia do 31 grudnia 2020 r. Moje szczere zaniepokojenie budziły dwie kwestie. Po pierwsze, wiedząc, iż termin porozumienia pierwotnego wygasł skonsultowałem z obsługą prawną UM w Świebodzinie możliwość podpisania takiego aneksu. Opcja taka została przez Radców prawnych wykluczona, jako niezgodna z prawem. Po drugie, przesłany aneks był pozbawiony daty. Groziło to jednoznacznie możliwością antydatowania dokumentu w taki sposób, aby opatrzyć go datą wsteczną, przed terminem wygaśnięcia porozumienia pierwotnego. Co za tym idzie odmówiłem złożenia podpisu na aneksie.

Dnia 29 grudnia 2020 r. telefonicznie skontaktował się ze mną Starosta Zbigniew Szumski i zapytał, czy mamy zamiar wypłacić im kwoty wynikające z porozumienia. Moja odpowiedź była jednoznaczna, iż wypłata środków będzie możliwa jedynie w przypadku uregulowania sytuacji formalnoprawnej. Z mojej strony padła propozycja zwołania sesji nadzwyczajnej i wywołania nowej uchwały intencyjnej o pomocy finansowej i zawarciem nowego porozumienia do dnia 31 grudnia 2020 r. Alternatywną możliwością byłoby również zmodyfikowanie budżetu na 2021 r. i wprowadzenie do niego środków umożliwiających płatność. Moja propozycja pozostała bez echa, a następnego dnia po godzinie 10:00 wpłynął do UM w Świebodzinie projekt aneksu porozumienia datowany na 30 grudnia 2020 r. wraz z protokołami odbioru robót budowlanych z dnia 29 grudnia 2020 r., a także faktury końcowe dotyczące obu inwestycji z terminem płatności do 29 stycznia 2021 r. opatrzone pismem przewodnim Starosty Zbigniewa Szumskiego.

Jednocześnie 30 grudnia 2020 r. po godzinie 10:00 na miejsce obu inwestycji zostali skierowani pracownicy wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM w Świebodzinie. Na miejscu inwestycji zastano porozstawiane materiały budowlane, ciężki sprzęt budowlany, pozostałości budowlane, a także pracowników wykonujących prace budowlane, chociażby układających kostkę brukową. Na wskazaną okoliczność wykonano dokumentację zdjęciową i filmową, a także sporządzono służbową notatkę. Kontrolę ponowiono pomiędzy godziną 15:00 a 16:00 i po raz kolejny stwierdzono, iż prace nie zostały zakończone. Po analizie dokumentacji odbiorowej stwierdzono również szereg braków jasno wskazujących, iż nie mogło być mowy o ostatecznym odbiorze inwestycji. Wskazywał na to również jasno zapis w protokole wymieniający braki podlegające uzupełnieniu do 15 stycznia 2020 r. Kolejna kontrola na obu inwestycjach miała miejsce 31 grudnia 2020 r. pomiędzy godziną 8:00 a 9:00, a w jej trakcie stwierdzono, iż w dalszym ciągu są prowadzone roboty budowlane.

W związku z powyższym pismem z dnia 31 grudnia 2020 r. odmówiono wypłaty dotacji na rzecz Powiatu Świebodzińskiego z uwagi na niezrealizowanie inwestycji w terminie, a także nieprawidłowości w odbiorze inwestycji wskazane szczegółowo w treści pisma. Jednocześnie podkreśliłem wyraźnie, iż w 2021 r., po oszacowaniu tzw. wolnych środków (okolice marca) chętnie zwrócę się do Rady Miejskiej w Świebodzinie o przekazanie kwoty zbliżonej do kwoty dotacji na 2020 r., na dowolną, kolejną wskazaną przez Powiat inwestycję na terenie Gminy Świebodzin. Nie może więc być mowy o braku chęci współpracy, a wszelkie twierdzenia, że jest inaczej nie mają pokrycia w rzeczywistości. Świadczą o tym również środki przekazane na budowę chodnika w Ługowie i remont skrzyżowania w Nowym Dworku. Wszystko powyższe jest do weryfikacji w dokumentacji znajdującej się w UM w Świebodzinie.

Pismem z dnia 8 stycznia 2021 r. Starosta Zbigniew Szumski zwrócił się z prośbą o spotkanie w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Poprosił o uczestnictwo w spotkaniu obsługi prawnej i Skarbników obu jednostek. W związku z powyższym wystosowano zaproszenie na spotkanie 14 stycznia 2021 r.

Na spotkaniu stawił się Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski wraz z Wicestarostą Andrzejem Chromińskim. Z ramienia Gminy byłem obecny ja, dwójka moich zastępców, dwie osoby z obsługi prawnej UM w Świebodzinie oraz Zastępca Kierownika Wydziału IZP UM w Świebodzinie i Pani Skarbnik Gminy Świebodzin. W trakcie spotkania szczegółowo wskazałem powody, z uwagi na które nie widzę przekazania środków pieniężnych w styczniu i ponowiłem propozycję przekazania ich na rzecz Powiatu w marcu. Zaproponowałem również, aby do naszych 850 tys. Pan Starosta dołożył jeszcze 850 tys. (łącznie 1,7 mln złotych) a dodatkowo zwrócił się dofinansowanie w Funduszu Dróg Samorządowych na dowolną inwestycję drogową na terenie Gminy Świebodzin. Łączna kwota 3,4 miliona złotych pozwoliłaby z pewnością na szeroko zakrojone prace, chociażby przy remoncie dróg w ścisłym centrum miasta.

W odpowiedzi Pan Starosta Zbigniew Szumski oznajmił, iż w takiej sytuacji on nie będzie inwestował w Gminie Świebodzin, a zaplanowane inwestycje ulegną odwołaniu. Podkreślam, iż Pan Starosta nie przedstawił żadnej konstruktywnej propozycji porozumienia, a jedynie domagał się wypłaty pieniędzy. Po 18 minutach spotkania Pan Starosta nakazał swojemu Zastępcy wyjście z Urzędu, po czym w obecności sześciu moich pracowników nazwał mnie „cwaniaczkiem spod Peweksu”, a następnie ostentacyjnie wyszedł z pomieszczenia.

Z mojej strony mogę tylko wyrazić ubolewanie nad standardami, którymi kieruje się Starosta Zbigniew Szumski. W mojej ocenie próbuje on dokonać emocjonalnego szantażu, aby zatuszować błędy w nadzorze nad pracą Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, podległych Mu Pracowników i realizowanymi inwestycjami. Wykorzystywanie portalu Facebook do wzywania do zapłaty jest po pierwsze nieprofesjonalne, po drugie niepoważne, a po trzecie – taka forma komunikacji naraża na szwank powagę reprezentowanego Urzędu Starosty. Miejsce dysputy na tematy trudne są krzesła przy stołach w naszych gabinetach, a nie profile FB. Trudno jednak o rozmowę, kiedy jedna strona jedynie wyciąga ręce po pieniądze, w zamian oferując postawę roszczeniową i niewybredne inwektywy.

Pragnę również z całego serca przeprosić Mieszkańców Gminy Świebodzin i Powiatu Świebodzińskiego. Przepraszam Was za to, że musicie być świadkami tego typu zachowania osób, które powinny Was godnie reprezentować.

Jednocześnie chciałbym złożyć konkretne deklaracje.

Po pierwsze, podtrzymuję wolę przekazania na rzecz Powiatu Świebodzińskiego, oczywiście przy zgodzie Radnych Rady Miejskiej w Świebodzinie kwoty 850 000 zł, na dowolnie wskazaną przez Zarząd Powiatu inwestycję na terenie Gminy Świebodzin w roku 2021. Stosowne zapisy budżetowe mogłyby być dokonane na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.

Po drugie, deklaruję, iż jestem w stanie wystąpić do Radnych Rady Miejskiej w Świebodzinie o dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Glińsku w kwocie 300 000 złotych, a więc prawie 90% kosztów inwestycji, a także zabezpieczyć w WPFie środki na nasz udział w kosztach remontu drogi Wilkowo – Ołobok, a także na każdej kolejnej inwestycji „powiatowej”, a zrealizowanej na terenie Gminy Świebodzin.

Po trzecie, jeżeli Zarząd Powiatu przy udziale sił i środków Starostwa nie jest w stanie sprawnie przeprowadzać inwestycji na terenie Gminy Świebodzin tak, aby i realizacja i rozliczenie odbywała się w terminie, to jestem w stanie zaoferować pomoc Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Jestem w stanie przejąć na siebie obowiązki inwestora zastępczego każdej inwestycji drogowej realizowanej wspólnie ze Starostwem Powiatowym włącznie z przeprowadzeniem przetargu, prowadzeniem inwestycji i jej rozliczeniem, włącznie z rozliczeniem środków zewnętrznych. Mój Urząd jest na to przygotowany merytorycznie i organizacyjnie, jesteśmy w stanie spokojnie sobie z tym poradzić. W związku z powyższym apeluję do Zarządu Powiatu i do Samego Starosty Zbigniewa Szumskiego o rozwagę i powrót do rozmów.

Panie Starosto! Nie żywię do Pana urazy, wybaczam Panu niewybredne słowa skierowane pod moim adresem. Jestem gotów uścisnąć Panu rękę i odciążyć w trudnych obowiązkach inwestycyjnych. Dobro Mieszkańców jest dla mnie najważniejsze, dlatego też zapraszam do współpracy.

Z poważaniem,
Tomasz Sielicki