Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 stycznia br. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie w gminie Świebodzin miesięczna opłata wynosi 28 złotych od osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono powszechny obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Nie ma zatem możliwości wyboru zmieszanego systemu zbierania odpadów komunalnych.

- Jeżeli właściciel nieruchomości nie dopełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w drodze decyzji określona zostanie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono pow. obowiązku, stosując stawkę opłaty podwyższonej tj. 56 złotych miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość - zaznacza świebodziński magistrat.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.