Wjazd do Niemiec z negatywnym wynikiem testu

Instytut Roberta Kocha umieścił Polskę na liście obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń. Od niedzieli, 21 marca przy wjeździe do Niemiec należy posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. Test może być wykonany najwcześniej 48 godz. przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku.

Aktualnie wymogi spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Testy wykonywane w Polsce są uznawane, jednak wynik musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim.

Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu.

Testów nie muszą wykonywać kierowcy zawodowi podczas transportu ludzi i towarów (gdzie czas pobytu w Polsce lub Niemczech wynosi mniej niż 72 godz). W przypadku Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają testu również od kierowców zawodowych.

Testów nie trzeba wykonywać także podczas przejazdów tranzytowych przez Niemcy (bez zbędnych postojów) lub w przypadku zwolnienia na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

Wjazd na terytorium Niemiec należy zarejestrować na stronie www.einreiseanmeldung.de. Rejestracji nie muszą dokonywać osoby przejeżdżające przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów) oraz osoby przemieszczające się w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godz.

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii - Pomorza Przedniego nie można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12 godz. (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Podczas rejestracji można poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Negatywny wynik testu należy zachować co najmniej przez 14 dni od wjazdu.

Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O zwolnieniu z kwarantanny decydują przepisy właściwego kraju związkowego.

Za pracownika transgranicznego uznaje się osobę, która co najmniej raz tygodniu przekracza granicę w celu dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania. Kraje związkowe mogą ustanowić odstępstwa od obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy dla określonych grup. Dlatego pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii - Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach pracy.

Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe:

Brandenburgia - test dwa razy w tygodniu (planowane jest otwarcie centrów testowych m.in. przy przejściach granicznych Frankfurt nad Odrą/Słubice, Frankfurt nad Odrą/Świecko, Guben/Gubin);
Meklemburgia - Pomorze Przednie - test co 48 godz. (centra testowe działają m.in. w Ahlbeck i Linken),
Saksonia - test dwa razy w tygodniu,
Berlin nie przewiduje specjalnych zasad wjazdu dla pracowników transgranicznych. Test należy posiadać przed wjazdem.

Dla osób podróżujących między Brandenburgią, a Polską możliwe są dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe. Odpowiednie zarządzenia ogólne (Allgemeinverfügung) muszą zostać wydane przez władze powiatów granicznych. Dlatego należy śledzić strony internetowe właściwych powiatów. Z obowiązku posiadania testu przy przekraczaniu granicy zwolnione mają być osoby wymienione w §2 Pkt 3 i 4 brandenburskiego rozporządzenia o kwarantannie (SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung) tj. osoby odwiedzające do 72 godz. rodzinę pierwszego stopnia, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą osoby przekraczających regularnie granicę w celach edukacyjnych (np. uczniowie, studenci). Należy pamiętać, żeby mieć przy sobie zaświadczenie od dyrekcji szkoły. Pracownicy transgraniczni będą zobowiązani do wykonywania testu dwa razy w tygodniu. Podczas przekraczania granicy należy mieć przy sobie zaświadczenie od pracodawcy.

Obecnie nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.