Pokażmy rządowi sytuację finansową naszych miast! Apeluje Związek Miast Polskich

Związek podejmuje inicjatywę prezydenta Bydgoszczy, który zaproponował, by burmistrzowie i prezydenci wystąpili indywidualnie do rządu, przedstawiając konkretną sytuację finansową swoich miast.

- Zachęcamy do tego, aby prezydenci i burmistrzowie występowali do rządu, przedstawiając sytuację finansową swoich JST. Nie pozwólmy na to, aby władze centralne bezpodstawnie obarczały winą samorządy - apeluje Związek Miast Polskich.

Szanowni Państwo Burmistrzowie i Prezydenci Miast Polskich,

W lipcu br. opublikowaliśmy Raport o stanie finansów JST. Na jego podstawie prowadzimy dalsze działania na rzecz ich stabilizacji i wzmocnienia. Niestety nie są one brane pod uwagę przez mających kłopoty ze spięciem budżetu państwa rządzących. Obecnie przygotowujemy podstawowe inicjatywy legislacyjne, mające na celu przede wszystkim zrekompensowanie ubytków w naszych dochodach, którym będziemy chcieli nadać bieg legislacyjny przez Senat RP.

Niestety posługiwanie się przez nas danymi zbiorczymi nie oddziałuje wystarczająco skutecznie na wyobraźnię resortu finansów i rządu, którzy nie biorą pod uwagę np. oczywistego faktu, że zmniejszenie poziomu inwestycji samorządowych oznacza m.in. spadek dochodów budżetu państwa z podatku VAT.

Dlatego podejmujemy inicjatywę prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego, który słusznie proponuje, by każdy z Państwa wystąpił do rządu INDYWIDUALNIE, przedstawiając konkretną sytuację swojego miasta. Mamy nadzieję, że te konkrety z naszych małych Ojczyzn uświadomią rządowi, jak dalece negatywne konsekwencje mogą spowodować zamiary sfinansowania obietnic politycznych i kłopotów budżetu centralnego kosztem finansów lokalnych i regionalnych.

Jednocześnie widać już, że kreatorzy centralnej propagandy podpowiadają premierowi, ministrom i wojewodom nowy kierunek „informacji” o tym, jak to samorządy źle zarządzają sprawami lokalnymi, na czym cierpią budżety lokalne, a w konsekwencji nasi mieszkańcy.

Musimy się tym bezpodstawnym insynuacjom przeciwstawić!

Ważne znaczenie mają z tego punktu widzenia rzeczowe informacje, jakie coraz aktywniej sami Państwo przekazujecie na konferencjach prasowych, stronach internetowych czy w lokalnych mediach. Bardzo za to dziękujemy!

Jedno dla Wszystkich, Wszystkie dla Jednego!!!

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Zarząd i Biuro Związku

Kielce, 15 listopada 2019 r./ Poznań, 26 listopada 2019 r.


W marcu br. Rada Miejska w Świebodzinie podjęła Uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

- Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Miasta, przystępując do Związku, włączają się w nurt miast solidarnie walczących o swoje sprawy i wzmacniają wspólny głos samorządów miejskich - podano w uzasadnieniu Uchwały.